Вітаю Вас, Гість

Навчально-методичний комплекс з англійської мови

"Wonderland"

для учнів початкових класів 


Автори С.В.Роман, Г.С.Чекаль, О.О.Коломинова

Теоретичне підґрунтя методичної системи, закладеної в НМК “Wonderland", становить гуманістична концепція раннього навчання англійської мови з британською і частково з американською національно-культурною орієнтацією, її визначає ряд специфічних особливостей.

1. Цільова спрямованість на навчання англійської мови як засобу спілкування і способу залучення до нової національної культури. Складниками цієї стратегії є:

• відбір і застосування лексики з національно-культурним компонентом;

• використання автентичних навчальних матеріалів;

• побудова уроку як моделі потенційного спілкування дітей з носіями мови і насамперед з їх англомовними ровесниками.

2. Зв'язок навчання англійської мови зі світом дитини. Цей принцип реалізується у відборі відповідних сфер, а також в інтегруванні англомовної мовленнєвої діяльності з видами практичної діяльності, притаманними молодшому шкільному вікові - з ігровою, руховою, образотворчою, музичною тощо. Тим самим забезпечується необхідна для початкових класів динаміка уроку і зберігається атмосфера дитинства, яка за даними гуманістичної педагогіки є обов'язковою умовою природного розвитку молодшого школяра - фізичного, інтелектуального, духовного.

3. Врахування розвиваючої функції предмета. Воно передбачає:

• поєднання комунікативно-практичної спрямованості навчання з пізнавальною;

• планомірне використання елементів філологізації;

• підсилення питомої ваги самостійної творчої діяльності дітей у класі і вдома.

Реалізації першої вимоги сприяє організація уроку як процесу розв'язання навчальних задач різного ступеня складності. Умовами здійснення другої є:

• опора на лінгвістичну базу рідної мови і загальнонавчальні вміння учнів;

• свідоме оперування дітьми базовими лінгвістичними поняттями (звук, транскрипція, артикль тощо);

• повідомлення найбільш значущої частини граматичних знань у вигляді стислих правил-інструкцій, викладених у доступній і розважальній формі, організації творчої самостійної діяльності дітей вдома сприяють завдання-проекти, які пропонуються в робочих зошитах для учнів.

4. Принцип запровадження ідей та прийомів інтенсивної методики передбачає певну сугестивність, ритуальність занять, двоплановість діяльності вчителя як організатора процесу спілкування і його активного учасника, особистісну орієнтованість завдань, використання прийомів змагання, гри, в тому числі рольової, прихованих форм контролю, функціональної музики, колективної одночасної взаємодії учнів у парах, малих групах, шеренгах, що рухаються, тощо. Реалізація цього принципу дозволяє утверджувати демократичний стиль спілкування в системі "вчитель-учні”, встановлювати адекватні форми взаємодії та спілкування дітей та педагога, створювати емоційно сприятливий фон занять і забезпечувати їх щільність.

5. Принциповою особливістю є підвищена увага до слухо-вимовних навичок говоріння як однієї з важливих передумов:

а) свідомого використання мовленнєвої прагматики;

б) успішного оволодіння всіма видами мовленнєвої діяльності;

в) формування вимовної культури як невід'ємного компонента загально-мовленнєвої культури молодшого школяра. Реалізації цього принципу сприяють:

комунікативно-когнітивний підхід до формування слухо-вимовних навичок;

навчання дітей прийомів відбивання ритму фраз, що промовляються, та інших невербальних засобів, тісно пов'язаних із просодією;

застосування автентичних аудитивних матеріалів;

використання транскрипції як адекватного засобу графічного зображення звуків, фонетичних явищ і їх точного відтворення у мовленні, а також як своєрідного графічного коду спілкування продовж пропедевтичного періоду початкового курсу навчання англійської мови.

Засобом ефективної взаємодії зазначених принципів, закладених в усіх компонентах НМК "Wonderland": в книжці для вчителя, посібниках для дітей, звуковому супроводі, - є урок, побудований на сюжетно-ігровій основі.

До складу комплексу входять:

Книга для вчителя (1 – 2 рік навчання); 

ISBN 966-7043-36-3

2 касети по 90 хвилин (1 – 3 рік навчання);

Mother Goose ABC – посібник для оволодіння англійським алфавітом (можна використовувати окремо від комплексу);

1 год обучения:книга для ученика - Київ, "Ленвіт", 1998р, с.160 (повнокольорова),

2 рабочих тетради.

2 рік навчання:книга для учня - Київ, "Ленвіт", 1999р., с. 88 (повнокольорова),робочий зошит.

3 рік навчання:книга для учня - Київ, "Ленвіт", 2003р., с.128 (повний колір),робочий зошит.

Анотація
Навчально-методичний комплекс призначений для навчання англійської мови на початковому етапі. Зміст НМК охоплює 860 лексичних одиниць, граматичний і фонетичний мінімуми навчального матеріалу, що відповідають вимогам чинної програми. Розрахований на 3 роки навчання (2 години на тиждень).
Книга для вчителя містить додаткові матеріали для використання звукового супроводу, організації планування навчального процесу, тестування рівня навченості учнів, підсилення методичної компетенції вчителів.
Мета даного комплексу – захопити дітей вивченням англійської мови і зробити процес оволодіння основами комунікативної, лінгвістичної і лінгвокраїнознавчої компетенцій цікавим, захоплюючим, доступним і розвиваючим. Способом реалізації курсу є урок, побудований на сюжетно-ігровій основі з широким використанням елементів інтенсиву.