Вітаю Вас, Гість

Повернутися

Організація соціально-педагогічної та психологічної практики студентів ВНЗ (спеціальності «Соціальна педагогіка») [Текст]: навч.-метод.посіб.// [М.О.Докторович, Я..Журецький, Г.Р.Зеркаліна, О.М.Любарська, Н.В.Стельмах, І.А.Хозраткулова, Т.В.Шиян ; за ред. Я.І.Журецького]. — К. : Ленвіт,2013. — 312 с.

ІSBN 978-966-8995-66-8

Посібник вміщує систематизований виклад теоретичних принципів і підходів соціально-педагогічної діяльності, які доцільно враховувати при організації соціально-педагогічної практики. Представлено сучасні базові методи соціально-педагогічної роботи, моделі та напрями роботи з різними категоріями клієнтів, професійні вимоги до соціального педагога, соціального працівника, психолога та педагога.
Посібник орієнтований на студентів ВНЗ, які навчаються за спеціальностями «Соціальна педагогіка», «Соціальна робота» та «Практична психологія», вчителів, викладачів, практичних психологів та соціальних педагогів. Також буде у нагоді державним службовцям, які працюють у сфері надання соціальної допомоги населенню.

Обкладинка тверда. Формат 60х84/16


Соловей М.І.,Кудіна В.В., Спіцин Є.С.

Практикум з навчальної дисципліни "ПЕДАГОГІКА І ПСИХОЛОГІЯ ВИЩОЇ ШКОЛИ” – К.: Ленвіт, 2013. – 69 с.

ISBN 978-966-8995-75-0

У навчально-методичному посібнику викладено основний зміст лекційних і семінарсько-практичних занять з педагогіки і психології вищої школи та подано актуальні педагогічні задачі. До кожної теми визначено обсяг самостійної роботи, передбачено обов’язкові практичні завдання, у тому числі для письмового виконання, подано список рекомендованої літератури, орієнтовний перелік завдань модульної контрольної роботи. Викладено вимоги до заліку з дисципліни, критерії оцінювання знань, умінь студентів та орієнтовну тематику магістерських робіт з педагогіки вищої школи.

Для студентів-магістрантів вищих педагогічних навчальних закладів.


Свиридюк В.П.

Від читання до говоріння: Навч. посібник з німецької мови для студентів 2 курсу (нім. мовою). - К.: Ленвіт, 2013. - 135с.

ISBN 978-966-8995-67-5

Навчальний посібник з німецької мови призначений для студентів-філологів 2 курсу вищих мовних навчальних закладів, які мають намір оволодіти німецькою мовою. Метою посібника є навчання стратегіям читання німецькою мовою. Він містить тексти та комплекс вправ для розвитку навичок і вмінь читання та говоріння.

Формат 60х84/16Кол. авторів; за ред. О. А. Бур'янова, І. В. Самусенка

Синдром субакроміального конфлікту плечового суглоба: генезис, діагностика, профілактика та лікування : монографія. – К. : Ленвіт, 2013. –192 с. : іл. – Бібліогр. : 15.

ISBN 978-966-8995-77-4

У монографії висвітлено сучасні аспекти етіології та патогенезу синдрому субакроміального конфлікту. Експериментальні дослідження присвячені з’ясуванню особливостей порушень біомеханіки плечового суглоба. Розроблений лікувально-діагностичний алгоритм даної патології, основні принципи, завдання, методики лікування та профілактики даного захворювання м'яких тканин плечового суглоба.
Книга призначена для лікарів ортопедів-травматологів, хірургів, невропатологів, лікарів-реабілітологів, що займаються питаннями патології плечового суглоба, а також студентів медичних навчальних закладів.

Формат 60х84/16Лісовський А.М.

Етюди з методики викладання літератури Навчальний посібник. - К.: Ленвіт, 2013. - 105с.

ISBN 978-966-8995-78-1

У пропонованих читачеві етюдах автор прагнув зосередити його увагу на найважливіших проблемах викладання літератури в школі, які визначаються її художньо-естетичною природою і зумовлюють методичні шляхи і форми роботи над твором у школі.

Формат 60х84/16Галич О.Б.

Художня своєрідність перекладу готичних романів епохи Романтизму Навчальний посібник. - К.: Ленвіт, 2013. - 155с.

ISBN 978-966-8995-82-8

Посібник створено з метою закріплення умінь та навичок художнього перекладу текстів готичної прози. Він містить автентичні матеріали для відпрацювання навичок та умінь, набутих студентами упродовж вивчення інтегрованих курсів з перекладознавства, й визначає новітні тенденції у дослідженні художніх текстів як своєрідної репрезентації іншомовної культури певної історичної епохи. Навчальний посібник призначений для підготовки до аналітично-дослідної діяльності студентів-філологів і перекладачів, які прагнуть поглибити професійний рівень.

Формат 60х84/16Прядка Н.

Душі моєї полинові меди. Вірші. - К. : Ленвіт, 2013. – 98 с.

ISBN 978-966-8995-83-5

Поетична збірка Надії Прядки „Душі моєї полинові меди” містить шість розділів, кожен з яких несе певне психологічне навантаження. Це вірші-сповіді, де акцентується увага на подіях із власного життя, небайдужості до краси навколишнього світу. У поезіях відчутне возвеличення материнської мудрості, звучить заклик до родової єдності та трепетна мелодія найвищому людському почуттю – коханню. Зацікавить збірка і віршами для дітей.

Формат 60х84/32Mospan N.V., Gordienko N.V.

Communicative Phonetics of English Навчальний посібник. - К. : Ленвіт, 2013. – 120 с.

ISBN 978-966-8995-85-9

Навчальний посібник підготовлено для викладачів і студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів. У цьому посібнику викладено систему вправ для навчання комунікативної фонетики англійської мови з використанням інформаційно#комуніка# тивних технологій.
Посібник буде корисним усім науковцям, які досліджують проблему застосування комунікативного підходу до формування фонетичної компетенції у навчальному процесі.

Формат 60х84/16Черниш В.В.

Методика формування у майбутніх учителів професійно орієнтованої англомовної компетенції в говорінні : монографія. – К. : Ленвіт, 2013. – 396 с.

ISBN 978-966-8995-87-3

У монографії досліджено теоретичні засади формування у майбутніх учи+ телів професійно орієнтованої англомовної компетенції в говорінні й обґрун+ товано методику її формування; конкретизовано цілі та зміст навчання англо+ мовного професійно орієнтованого говоріння у ВНЗ; визначено рівні сформо+ ваності вказаної компетенції та критерії їх оцінювання.
Призначається для фахівців у галузі професійної підготовки вчителів та викладачів іноземних мов, викладачів методики викладання іноземних мов, аспірантів, дослідників і спеціалістів системи післядипломної освіти.

Формат 60х84/16Нікітіна А.В.

ПЕДАГОГІЧНИЙ ДИСКУРС УЧИТЕЛЯ-СЛОВЕСНИКА: монографія. – К. : Ленвіт, 2013. – 338 с.

ISBN 978-966-8995-86-6

Монографія присвячена дослідженню теоретичних засад педагогічного дискурсу, зокрема визначенню його структури, основних категорій і складників; характеристиці суб’єктів педагогічного дискурсу; шляхам формування дискурсних особистостей учителя й учня; лінгводидактичному обґрунтуванню технологій педагогічного дискурсу під час навчання української мови; аналізу тексту в технологіях педагогічного дискурсу, методиці лінгводидактичного аналізу тексту.
Книга призначена для дослідників$методистів, викладачів філологічних і методичних дисциплін вищих закладів освіти, учителів-словесників, аспірантів, магістрантів, студентів філологічних факультетів.

Формат 60х84/16