Вітаю Вас, Гість

Сучасні технології навчання іноземних мов і культур у загальноосвітніх і вищих навчальних закладах: колективна монографія/ під загальн. ред. С.Ю.Ніколаєвої. – К. : Ленвіт, 2015. – 444 с.

ISBN 978-617-7137-00-8

Монографія знайомить з сучасними технологіями навчання іноземних мов і культур у загальноосвітніх і вищих навчальних закладах, акцентує увагу на їх особистісно орієнтованому характері. Автори дають коротку характеристику освітніх технологій і технологій навчання іноземних мов і культур, висвітлюють методичні перспективи та особливості їх реалізації, розглядають вітчизняний і зарубіжний досвід використання різних технологій формування іншомовної комунікативної компетентності.
Адресується студентам і викладачам вищих навчальних закладів, учителям загальноосвітніх навчальних закладів, фахівцям з методики навчання іноземних мов і культур, докторантам і аспірантам.

Наклад закінчився

Обкладинка тверда, формат 70х100/16


Методика навчання іноземних мов і культур: теорія і практика : підручник для студ. лінгв. ун-тів і фак. ін. мов вищ. навч. закладів / Бігич О.Б., Бориско Н.Ф., Борецька Г.Е. та ін./ під загальн. ред. С.Ю.Ніколаєвої. – К. : Ленвіт, 2013. – 590 с.

ISBN 978-966-8995-81-1

Підручник, написаний викладачами кафедри методики навчання іноземних мов Київського національного лінгвістичного університету, авторами численних підручників і посібників зі шкільної і вузівської методики, призваний сформувати у майбутніх учителів загальне уявлення про теорію навчання іноземних мов і культур як наукову галузь, про методичні засади формування в учнів іншомовної комунікативної компетентності, про закономірності організації і забезпечення процесу навчання іноземних мов і культур, про історію розвитку методики навчання іноземних мов як науки.
Підручник знайомить з основами формування мовних і мовленнєвих, лінгвосоціокультурної і навчально-стратегічної компетентностей на засадах компетентнісного, комунікативного, культурологічного, рефлексивного і професійно орієнтованого підходів; показує шляхи реалізації інтегрованого навчання іноземних мов і культур.
Для студентів, вчителів іноземних мов різних типів середніх навчальних закладів, докторантів, аспірантів і здобувачів, фахівцям у галузі методики навчання іноземних мов і культур, а також усім, хто цікавиться проблемами навчання іноземних мов.

Обкладинка тверда, формат 70х100/16


Методика формування міжкультурної іншомовної комунікативної компетенції: Курс лекцій: [навч.-метод. посібник для студ. мовних спец. осв.-кваліф. рівня «магістр»] / Бігич О.Б., Бориско Н.Ф., Бо­рець­ка Г.Е. та ін. / за ред. С.Ю.Ніколаєвої – К. : Ленвіт, 2010. – 332 с.

ISBN 978-966-8995-45-3

Навчальний посібник, написаний відомими фахівцями в галузі методики викла­дання іноземних мов, авторами численних підручників і посібників зі шкільної і вузівської методики, призваний навчити майбутніх викладачів іноземних мов формувати у студентів мовних спеціальностей міжкультурну іншомовну комунікативну компетенцію.
 Посібник знайомить з основами формування мовних і мовленнєвих компетенцій на засадах культурологічного і рефлексивного підходів; показує шляхи реалізації інтегрованого навчання іноземних мов і культур.
Посібник призначається студентам магістратури, викладачам іноземних мов і культур, аспірантам і здобувачам.

ЗМІСТ

Ніколаєва Софія Юріївна (лекції 1, 3, 4); Ніколаєва Софія Юріївна, Соболєва Ірина Феліксівна (лекція 2); Бориско Наталія Федорівна (лекції 5, 6,15); Скляренко Ніна Костянтинівна (лекції 7, 12); Смоліна Світлана Володимирівна (лекція 8); Бігич Оксана Борисівна (лекція 9); Сажко Лілія Антонівна (лекція 10); Борецька Ганна Едуардівна (лекція 11); Голованчук Людмила Павлівна (лекція 13); Черниш Валентина Василівна (лекція 14).

Формат 70х100/16


Колектив авторів під керівництвом С.Ю.Ніколаєвої.

Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах: Підручник. Вид.2-е, випр.і перероб. - К.:Ленвіт, 2002.- 328с.

ISBN 966-7043-45-2

У підручнику представлені всі розділи програми курсу методики викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах з урахуванням сучасних вітчизняних і зарубіжних досліджень. У кожному з розділів підручника дається короткий аналіз понять і визначень методичних категорій, описується сучасний стан вивчення проблеми. Зміст підручника, орієнтований на розкриття методичних основ формування в учнів навичок і вмінь практичного володіння іншомовним мовленням, враховує також загальноосвітні, виховні та розвиваючі цілі вивчення іноземних мов. Приклади наводяться англійською, німецькою, французькою та іспанською мовами.

ЗМІСТ

Допущено Міністерством освіти і науки України.

Наклад закінчився

Формат 70х100/16


Бігич О.Б.

Теорія і практика формування методичної компетенції вчителя іноземної мови початкової школи. Навчальний посібник. – К.: Ленвіт, 2006.–200 с.

ISBN 966-8995-10-4

ЗМІСТ

У посібнику представлено виклад теоретичних засад розробки концепції методичної освіти майбутніх учителів іноземних мов початкової школи та результати наукового дослідження методичної освіти в трьох взаємопов'язаних аспектах: як системи, процесу та результату. Посібник також містить навчально-методичні розробки модулів з формування у майбутніх учителів англійської мови початкової школи методичної компетенції навчання молодших школярів аспектів та видів мовленнєвої діяльності.
Адресується студентам, викладачам методики, вчителям англійської мови початкової школи, молодим науковцям.

Наклад закінчився

Обкладинка тверда, формат 60х84/16


Квасова О.Г.

ОСНОВИ ТЕСТУВАННЯ ІНШОМОВНИХ НАВИЧОК І ВМІНЬ. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Ленвіт, 2009. – 120 с.

ІSBN 978-966-8995-28-6

У посібнику викладені теоретичні засади лінгводидактичного тестування, запропоновані запитання для обговорення, а також завдання для розпізнавання та засвоєння основних типів тестових завдань, які подані з ключем для перевірки. Посібник також містить рекомендації щодо підготовки учнів до складання незалежного зовнішнього тесту з іноземної мови.
 Посібник може бути використаний як основа для спецкурсу за вибором „Вступ до тестології”, для поглибленого вивчення розділу „Контроль у навчанні іноземних мов” у межах курсів методики навчання іноземних мов в середніх та вищих закладах освіти, для підготовки курсових і кваліфікаційних робіт, а також самостійної роботи з підвищення професійного рівня.
Він може бути корисним студентам мовних спеціальностей, аспірантам, учителям і викладачам іноземних мов.

Формат 70х100/16


Москалюк Н.В.

ПЛАНУВАННЯ аудиторної роботи студентів на заняттях з англійської мови:навчальний посібник. К.: Ленвіт, 2011.–131 с.

ISBN 978-966-8995-57-6

Цей посібник розроблено з урахуванням сучасних вимог до планування занять з іноземної мови (ІМ) й призначений для магістрів філології, які вивчають курс методики викладання ІМ у вищій школі та проходять педагогічну практику у вищих навчальних закладах (ВНЗ).
Матеріал посібника може бути використаний слухачами курсів підвищення кваліфікації молодих викладачів на факультеті післядипломної освіти,викладачами ВНЗ під час планування занять з практики усного та писемного мовлення, а також на заняттях з методики викладання ІМ для формування професійно-орієнтованої компетенції студентів у різних видах мовленнєвої діяльності. Автор сподівається, що ця методична розробка сприятиме підвищенню ефективності навчального процесу в цілому й допоможе урізноманітнити методи, способи, прийоми навчання ІМ та режими роботи під час практичних занять.
Зазначений посібник допоможе майбутнім викладачам і молодим викладачам, які щойно розпочали професійну кар’єру, методично грамотно спланувати свої перші заняття.
Він може бути корисним студентам мовних спеціальностей, аспірантам, учителям і викладачам іноземних мов.

ЗМІСТ

Формат 60х84/16


Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання Науковий редактор українського видання доктор пед. наук, проф. С.Ю.Ніколаєва. - К.:Ленвіт, 2003.-273с.

ISBN 966-7043-67-3

Переклад О.М.Шерстюк, старший викладач Київського національного лінгвістичного університету

Науковий редактор С.Ю.Ніколаєва, професор Київського національного лінгвістичного університету

Редактор К.І.Онищенко, доцент Київського національного лінгвістичного університету

Видання здійснено за підтримки:

Австрійського культурного форуму

Британської Ради в Україні

Німецького культурного центру «Гете-Інститут Інтер Націонес» у Києві

Посольства Франції в Україні

Загальноосвітні Рекомендації з мовної освіти є результатом більш ніж десятирічного дослідження, виконаного групою провідних фахівців у галузі прикладної лінгвістики, методики та педагогіки із 41 країни, які є членами Ради Європи. Численні проекти, запропоновані ними, були широко розповсюджені і детально обговорювались на етапі консультацій та апробацій. Їх кінцевий продукт є унікальним внеском у методичну науку та різні галузі прикладної лінгвістики, слугуючи їм як абсолютно нова, деталізована і всеохоплююча модель описання та шкалування процесу використання мови та окремих видів знань і вмінь, що підлягають оволодінню. Рекомендації адресовані усім фахівцям у сфері сучасної мовної освіти. Мета документу - стимулювати роздуми над цілями і методами, а також їх формулювання та впровадження. Сподіваємось, що Рекомендації слугуватимуть полегшенню спілкування між мовними спеціалістами і забезпечать розробку програм та навчальних планів, екзаменаційних та кваліфікаційних матеріалів і процедур на спільній основі, і, таким чином, стануть внеском у процес розвитку і вдосконалення міжнародної освітньої та професійної мобільності. Рекомендації можуть стати неоціненним інструментом для тих, хто працює в галузі професійної підготовки учителів, розробки навчальних планів і тестів, створення підручників та інших дидактичних засобів навчання.

ЗМІСТ

Детальніше

http://www.britishcouncil.org

http://www.goethe.de

hhttp://www.afukraine.org