Вітаю Вас, Гість

Повернутися

Кол.авторів за редакцією М.І.Пентилюк

Методика навчання української мови в середніх навчальних закладах

ISBN 966-7043-91-6

У підручнику розглядаються вузлові питання методики навчання рідної мови в сучасній школі. Вні побудований на нових концептуальних засадах мовної освіти в Україні, поєднує традиційні й нові технології навчання української мови, містить конкретний матеріал, що стане в пригоді як молодим, так і досвідченим учителям. У ньому вперше подаються відомості з лінгводидактики вищих навчальних закладів.
Для студентів філологічних факультетів, учителів-словесників, аспірантів та викладачів.

Формат 70х100/16


Лісовський А.М.

Морфологія художності твору і вивчення літератури в школі: Методичний посібник. – К.: Ленвіт, 2005. – 110с.

ISBN 966-7043-90-8

У методичному посібнику доцента А. Лісовського на основі аналізу сутнісних особистостей художньої літератури як мистецтва слова дається обґрунтування системи роботи по вивченню літературного твору в його художній цілісності.
При цьому розгляд літературної освіти учнів здійснюється у взаємо¬зв'язку вивчення української та зарубіжної літератури, а тому посіб¬ник в однаковій мірі адресований як вчителям української, так і зарубіжної літератури, а також студентам-філологам.

Формат 64х80/16


О.А. Оканенко, Н.Ю. Таран.

Гліколіпіди рослин: Моногр. - К. : Ленвіт, 2005. - 111 c.

ISBN 966-7043-88-6

Узагальнено сучасні уявлення щодо будови, функцій та біосинтезу гліколіпідів - основних полярних ліпідів фотосинтезуючих органів рослин. Представлено характеристики унікальних гліколіпідів фотосинтетичних мембран хлоропластів вищих рослин та фотосинтезуючих бактерій - моногалактозилдіацилгліцеролу, дигалактозилдіацилгліцеролу, глюкуронозилдіацилгліцеролу, сульфохіновозилдіацилгліцеролу, глікокардіоліпіну, сульфоглікоетеру фосфатидної кислоти. Описано трансформації гліколіпідів під час адаптаційної перебудови фотосинтетичних мембран за умов дії різноманітних стресорів: підвищеної температури, зневоднення, оксидного стресу, іонів важких металів, вірусної та грибкової інфекцій. Наведено дані щодо практичного використання гліколіпідів як фармакологічних речовин.

Формат 64х80/16


За ред. С.Ю.Ніколаєвої, К.І.Онищенко

Міжнародний форум “Мовна освіта: шлях до євроінтеграції”(17-18 березня 2005 р.): Тези доповідей– К.: Ленвіт, 2005. – 290 с.

ISBN 966-7043-86-X

40-річчю каф. методики викладання іноземних мов КНЛУ, 10-річчю наук.-метод. журналу "Іноземні мови", пам`яті проф. М.В. Ляховицького присвячується.

Програма з англійської мови для професійного спілкування– К.: Ленвіт, 2005 – 119 с.

ISBN 966-7043-87-8

овної освіти щодо рівнів володіння мовою, компетенцій користувача, можливих контекстів користування мовою, процедур складання програм та контролю результатів навчання. Програма є загальною за характером і може використовуватись для різних спеціальностей та спеціалізацій професійної підготовки студентів. Програма дозволяє розробляти навчальні модулі у відповідності до вимог кредитномодульної системи. Принципи, цілі, завдання, зміст навчання і методика підготовки фахівців відповідають сучасним досягненням лінгвістики, педагогіки, психології, психолінгвістики та методики викладання іноземних мов. У програмі також наведені додаткові матеріали.
Для викладачів англійської мови, студентів, науковців, керівників освіти.

Формат 84х108/16


Матвієнко О.В.

Стратегії розвитку середньої освіти у країнах Європейського Союзу:Монографія. – К. : Ленвіт, 2005.– 381 с.

ISBN 966-7043-89-4