Вітаю Вас, Гість

Повернутися

Кол. авторів під керівн. С.Ю.Ніколаєвої

Практикум з методики викладання французької мови у середніх навчальних закладах (модульний курс): Посібник. /Кол. авторів під керівн. С.Ю.Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 2006. – 430 с.

ISBN 966-7043-93-2

У посібнику представлені двадцять основних тем курсу методики викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах з урахуванням сучасних досліджень, "Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти", та запровадження кредитно-модульної системи навчання, зорієнтованої на приєднання українських ВНЗ до Болонського процесу.
До кожної теми формулюються цілі та основні завдання для їх опра¬цювання, схематично розкривається зміст теми, вперше подається базова термінологія українською та французькою мовами. Практикум містить питання для самостійного опрацювання, практичні завдання, додаткову літературу, матеріали для самоконтролю. Значна увага приділена організації тестової перевірки рівня сформованості про¬фесійно-методичної компетенції студентів. Посібник містить вимоги і рекомендації щодо написання курсової, бакалаврської та дипломної робіт. Розробки практичних занять включають приклади вправ, тестових завдань, тестів, фрагментів і планів-конспектів уроків, виконаних на основі сучасних навчально-методичних комплексів європейського та вітчизняного видання.
Призначається студентам-філологам, учителям і викладачам французької мови, аспірантам і здобувачам.

Формат 70х100/16


Колектив авторів: Амеліна С.М., Аззоліні Л.С., Беньямінова Н.Є. та ін.

Рамкова програма з німецької мови для професійного спілкування для вищих навчальних закладів України /Rahmencurriculum fur den Studienbegleitenden Deutschunterricht an ukrainischen Hochschulen und Universitaten – К.: Ленвіт, 2006. – 90 с.

ІSBN 966-7043-94-0

Формат 70х100/16


Повторюймо українську. 6 клас./ О.М.Горошкіна, Є.І.Колесникова, А.В.Нікітіна. Посібник. – К.: Ленвіт, 2006. – 96с.

ІSBN 966-7043-97-5

Посібник розроблено відповідно до чинної програми з української мови, його матеріал відповідає віковим особливостям шестикласників. Основна мета посібника – сформувати навички самостійної роботи учнів. Цьому прислужить конкретність і часто оригінальність завдань, чіткість коментаря до них, а також логічність структури посібника й цікава форма висвітлення навчального матеріалу. Система вправ сприятиме розвиткові індивідуальних і творчих здібностей учнів. Автори намагалися реалізувати нові підходи до навчання мови, пропонуючи завдання для закріплення знань у комунікативно-діяльнісному й функціонально-стилістичному аспектах. Високохудожній ілюстративний матеріал сприятиме розвиткові мовного смаку учнів, вихованню любові до українського слова й культури. Ілюстративний матеріал посібника складають уміло дібрані уривки творів українських майстрів слова і класиків світової літератури. Тексті, уміщені в розділах “Подорож у глиб віків”, “Сторінками улюблених книжок”, “Осанна осені” мають значний навчально-виховний потенціал.

Формат 70х100/16


Кан Д.С., Микитюк А.В., Пєшкова І.С., Кан В.Д

Особливості перекладу з корейської мови: Навчальний посібник. – К.: Ленвіт, 2006. – 144 с.

ІSBN 966-8995-05-8

Пропонований навчальний посібник покликаний полегшити опанування основними елементами перекладу з корейської мови на українську і призначений для студентів перекладацьких факультетів та тих, хто бажає самостійно оволодіти мистецтвом перекладу з корейської мови. У посібнику представлені основні лексичні, граматичні, фразеологічні та стилістичні особливості корейської мови.

Формат 64х80/16


Косик О.І., Оканенко О.А., Таран Н.Ю.

Ліпіди рослин – К.: Ленвіт, 2006. – 104 с.

ІSBN 966-8995-01-5

Відображено сучасний стан знань у галузі рослинних ліпідів, які є унікальними структурними та функціональнами компонентами мембранних систем, трансформації яких забезпечують функціонування та пристосування рослинних клітин до мінливих умов існування. Розглянуто теоретичні аспекти будови, функцій, біосинтезу, транспортування та участі ліпідів у сигнальній трансдукції. Висвітлено методологію їх виділення, ідентифікації, кількісного й якісного визначення. Описано трансформації ліпідів під час адаптаційних перебудов фотосинтетичних мембран за дії різноманітних стресорів.

Формат 64х80/16