Вітаю Вас, Гість

Повернутися

Кол. авторів під керівн. С.Ю.Ніколаєвої та В.В.Черниш

Педагогічна практика з методики викладання іноземних мов: Посібник для студентів.– К.: Ленвіт, 2003. – 160 с.

ISBN 966-7043-60-6

У посібнику визначаються головні завдання та зміст педагогічної практики студентів-філологів; розкриваються права та обов’язки студента-практиканта; визначається зміст навчально-виховної, позакласної і науково-дослідної роботи під час педпрактики Представлені критерії оцінювання студентів за підсумками практики, зразки оформлення звітної документації.

Формат 70х100/16


Кол. авторів під керівн. С.Ю.Ніколаєвої

Дипломна робота з методики викладання іноземних мов: Посібник для студентів – К.: Ленвіт, 2003. – 128с.

ISBN 966-7043-61-4

У посібнику розкриваються логіка, методологія та послідовність написання і захисту дипломної чи магістерської роботи з методики викладання іноземної мови. Висвітлено основні етапи наукового пошуку, рекомендовано сучасну тематику і конкретні теми робіт. Багато уваги приділено технології виконання наукового дослідження, його структурі, оформленню та захисту. Посібник розраховано на студентів мовних спеціальностей, викладачів, вчителів, науковців.

Формат 70х100/16


Укладачі: Артемчук Г.І., Ніколаєва С.Ю.; за участю: Бражник Н.О., Пасічник Л.М., Петрівської К.Є, Рудої Ю.В., Сажко Л.А., Шерстюк О.М.

Тести для всіх, хто вивчає іноземні мови – К.: Ленвіт, 2003. – 168 с.

ISBN 966-7043-58-4

Посібник призначається усім, хто бажає швидше оволодіти іноземною мовою. У ньому в доступній формі описані різноманітні методики визна¬чен¬ня індивідуаль¬них особливостей, рівень розвитку яких значною мірою зумовлює успішність оволодіння іноземною мовою. Наведені зразки тесто¬вих завдань з англійської, німецької, французької та іспанської мов, які стануть у нагоді при підготовці до випускних і вступних іспитів у вищі заклади освіти України та в подальшому навчанні. Також подані тести для вступу до вищих закладів освіти зарубіжних країн. Його мета – допомогти учням, абітурієнтам, студентам краще пізнати себе і визначити шляхи подальшого самовдосконалення. Для учнів, абітурієнтів, студентів, аспірантів, учителів та викладачів.

Формат 70х100/16


Соловей М.І., Демчук В.С.

Виховна робота у вищому навчальному закладі: навч.посібник для студ.вищ.навч.закладів– К.: Ленвіт, 2003. – 257 с.

ISBN 966-7043-68-1

У навчальному посібнику висвітлено сутність та досвід національного виховання як цілісної системи у ВНЗ, його науково-методичні засади. Значне місце відводиться висвітленню досвіду становлення студентського самоврядування Його практичне призначення – послужитись пошуку парадигми такої системи національного виховання, яка б сприяла формуванню цілісної особистості громадянина України.

Формат 70х100/16


За редакцією Анікеєнко І.Г., Солов’я М.І.

Англо-український тематичний словник ділового спілкування (менеджмент, маркетинг, банківська справа) Близько 16 000 слів та словосполучень / – К.: Ленвіт, 2003. – 224 с.

ISBN 966-7043-66-5

Англо-український тематичний словник ділового спілкування містить термінологію та загальновживану тематичну лексику основних сфер економічної, комерційної, управлінської та банківської діяльності. Призначений студентам вищих навчальних закладів спеціальностей “економіка”, “менеджмент”, “маркетинг”, “фінанси” тощо. Словник побудований за тематично-понятійним принципом.

Формат 84х108/32


Криворчук І.О.

Мозаїка: іспанська мова в історичному та культурному контексті країни. Навчальний посібник з практики іспанської мови. – К.: Ленвіт, 2003. – 240 с.

ISBN 966-7043-69-X

Навчальний посібник призначений для завершального етапу вивчення іспанської мови як другої у філологічному вищому закладі освіти і в цьому сенсі є першою спробою у вітчизняній практиці. Посібник побудований на автентич¬них текстах країнознавчого характеру, які супроводжуються моделлю лексико-граматичного аналізу та великою кількістю вправ, що забезпечують систематизацію та поглиблення знань, набутих студентами за попередні роки навчання. Зміст та методичне забезпечення посібника орієнтовані на формування культури іспанського мовлення.

Формат 60х84/16


Криворчук І.О., Чернуха А.М.

Мозаїка: іспанська мова у творах майстрів оповідання. Навчальний посібник для домашнього читання. – К.: Ленвіт, 2003. – 240 с.

ISBN 966-7043-71-1

Навчальний посібник адресований студентам старшого етапу навчання іспанської мови як другої у лінгвістичному вузі. Це антологія коротких оповідань іспанських письменників, обмежена часовим простором двадцятого століття. Оповідання подаються на фоні історичних подій, що мали місце в Іспанії, і супроводжуються стислою характеристикою індивідуального стилю кожного автора та вправами, орієнтованими на розуміння глибинного змісту твору, і також на розвиток культури іспанського мовлення.

Формат 60х84/16


За редакцією М. Пентилюк: Пентилюк М.І., Галетова А.Г., Гайдаєнко І.В., Горошкіна О.М, Паламарчук О.С

Українська мова : підруч. для учнів ст. кл. серед. навч. закл. нефілологічного профілю та абітурієнтів. - К. : Ленвіт, 2003. - 272 с.

ISBN 966-7043-72-X

У підручнику подається систематичний курс української мови, який забезпечить поглиблення знань, умінь і навичок учнів середніх навчальних закладів нефілологічного профілю. Основою підручника є комунікативний підхід до навчання мови, що відбито у системі вправ і завдань. Підручник побудований з опорою на російську мову і забезпечить засвоєння української мови російськомовним учням. Підручник розрахований на учнів старших класів загальноосвітніх середніх шкіл, коледжів, ліцеїв, гімназій нефілологічного профілю та профтехучилищ.

Формат 70х100/16


Колектив авторів за редакцією М. І. Пентилюк

Практикум з методики навчання української мови в загальноосвітніх закладах : посіб. для студ. пед. ун-тів та ін-тів. - К. : Ленвіт, 2003. - 303 с.

ISBN 966-7043-70-3

Практикум з методики навчання української мови доповнює підручник, відповідає чинній програмі (Київ: Ленвіт, 2001) і цілком забезпечує практично-лабораторні заняття. Оригінальність і новизна змісту і структури посібника допоможе самостійно опанувати курс методики навчання української мови в середніх закладах освіти. Розрахований на студентів-філологів, учителів-словесників та викладачів ВЗО.

Формат 70х100/16


Колектив авторів за редакцією М. І. Пентилюк

Ваш репетитор з української мови. Перевірте себе (тести) : посіб. - 2.вид., доп. і перероб. - К. : Ленвіт, 2003. - 72 с.

ISBN 966-7043-35-5

Формат 60х84/16


Словник-довідник з української лінгводидактики / О. Горошкіна [та ін.] ; ред. М. І. Пентилюк. - К. : Ленвіт, 2003. - 150 с. -

ISBN 966-7043-65-7

Словник-довідник з методики української мови є першою спробою узагальнити та систематизувати науковий апарат, яким послуговується учитель-словесник. У посібнику зібрано основну кількість дефініцій, серед яких терміни, що розкривають нові підходи до викладання української мови.

Формат 60х84/16


Грипас Н.Я., Плющ М.Я.

Українська мова. Дидактичний матеріал з морфології. - К.: Ленвіт, 2003. – 184 с.

ISBN 966-7043-64-9

Посібник містить дидактичний матеріал з морфології. Подані в ньому завдання охоплюють теми з шкільного курсу 6 – 7 класів і спрямовані на закріплення теоретичного матеріалу про частини мови, вироблення практичних умінь і навичок усного й писемного мовлення учнів. Для вчителів української мови і літератури, викладачів педучилищ, ліцеїв, коледжів.

84х108/32


За ред. Н.Й.Волошиної

Виховання національної самосвідомості учнів засобами художньої літератури. Навчально–методичний посібник.– К.: Ленвіт, 2003. – 216 с.

ISBN 966-7043-63-0

У посібнику розкривається сутність поняття “національна самосвідомість”, подаються форми й методи її формування у процесі родинного виховання, під час вивчення фольклорних традицій в українській літературі та аналізу спадщини митців, чия творчість за тоталітарного режиму замовчувалася або заборонялася. Пропонується методика роботи з цієї проблеми на уроках, де вивчається література рідного краю, розкривається взаємозв’язок української літератури із західноєвропейськими. Для вчителів і студентів-філологів.

84х108/32


Задорожня О.Ф., Давидюк Л.В.

Посібник-хрестоматія з дитячої зарубіжної літератури «Зарубіжна літературна казка». – К.: Ленвіт, 2003. – 592 с.

ISBN 966-7043-43-6

Хрестоматія адресована студентам педагогічних і філологічних факультетів вищих навчальних закладів 2 та 1 рівнів акредитації та студентам педагогічних вищих навчальних закладів 4 та 3 рівнів акредитації. Хрестоматія містить статтю про літературну казку, короткі відомості про письменників та перекладачів, літературні казки, списки художньої та критичної літератури. Вперше всі тексти подаються українською мовою

Формат 70х100/16