Вітаю Вас, Гість

Уклад. : М. І. Соловей, С. Ю. Ніколаєва, В. В. Кудіна та ін.

Освітньо-професійна педагогічна практика студентів у загальноосвітніх навчальних закладах (рівні вищої освіти «бакалавр», «спеціаліст») : навчальний посібник – [4тє вид. доповн.]. – К.: Ленвіт, 2015. – 172 с.

ISBN 978-966-8995-89-7

У посібнику визначені мета, завдання та зміст педагогічної практики, детально розкриті завдання і обов’язки студентів практикантів та керівників практики на всіх її етапах.
Посібник спрямований на допомогу студентам усіх форм навчання в оволодінні знаннями та уміннями з організації навчально-виховної роботи з учнями різних типів загальноосвітніх навчальних закладів (шкіл, ліцеїв, гімназій тощо) та проведення науково-педагогічних досліджень.

Формат 60х84/16


Соловей М.І., Спіцин Є.С., Кудіна В.В.

Професійно-педагогічна підготовка майбутнього вчителя в кредитно-модульній системі організації навчання – К.: Ленвіт, 2013. – 414 с.

ISBN 978-966-8995-79-8

У навчальному посібнику викладено основний зміст лекційних та семінарсько-практичних занять із загальних основ педагогіки, дидактики, теорії виховання, школознавства (управління навчально-виховним процесом у загальноосвітній школі), основ педагогічної майстерності. До кожної теми подаються опорні структурно-логічні схеми, список рекомендованої літератури, завдання для самоконтролю, плани семінарсько-практичних занять; представлено орієнтовні питання для підготовки до заліку та іспиту з педагогіки, заліку з основ педагогічної майстерності. Пропонується орієнтовна тематика курсових та дипломних робіт, методичні рекомендації щодо їх написання; розкрито основні завдання та зміст педагогічної практики, подані зразки звітної документації.
Для студентів вищих педагогічних навчальних закладів.

Формат 70х100/16


Організація соціально-педагогічної та психологічної практики студентів ВНЗ (спеціальності «Соціальна педагогіка») [Текст]: навч.-метод.посіб.// [М.О.Докторович, Я..Журецький, Г.Р.Зеркаліна, О.М.Любарська, Н.В.Стельмах, І.А.Хозраткулова, Т.В.Шиян ; за ред. Я.І.Журецького]. — К. : Ленвіт,2013. — 312 с.

ІSBN 978-966-8995-66-8

Посібник вміщує систематизований виклад теоретичних принципів і підходів соціально-педагогічної діяльності, які доцільно враховувати при організації соціально-педагогічної практики. Представлено сучасні базові методи соціально-педагогічної роботи, моделі та напрями роботи з різними категоріями клієнтів, професійні вимоги до соціального педагога, соціального працівника, психолога та педагога.
Посібник орієнтований на студентів ВНЗ, які навчаються за спеціальностями «Соціальна педагогіка», «Соціальна робота» та «Практична психологія», вчителів, викладачів, практичних психологів та соціальних педагогів. Також буде у нагоді державним службовцям, які працюють у сфері надання соціальної допомоги населенню.

Наклад закінчився

Формат 60х84/16


Система виховної роботи в дитячих будинках та інтернатних установах. Навчальний посібник. /Докторович М.О.— 2-ге вид., переробл. і доповн. — К. : Ленвіт, 2012. — 174 с.

ІSBN 978-966-8995-63-7

Даний посібник включає в себе теоретичні аспекти психології сирітства, материнської депривації і психосоціального становлення особистості поза сім’єю та практичні напрями роботи соціального педагога в інтернатних установах.
Посібник орієнтований на студентів, які навчаються за спеціальністю «Соціальна педагогіка», «Соціальна робота», «Психологія», також буде в нагоді викладачам, аспірантам та практичним соціальним педагогам і психологам.

Література(Документ WORD)


Наклад закінчився

Формат 60х84/16