Вітаю Вас, Гість

Повернутися

Лісовський А.М.

Література і розвиток творчих сил учнів, або невикористані резерви методики: Навчальний посібник. – К.: Ленвіт, 2007. – 64 с.

ІSBN 978-966-8995-14-9

В роботі розглядаються проблеми формування творчих здібностей у процесі вивчення української та зарубіжної літератури в школі. Подані приклади завдань, що спрямовані на забезпечення єдності емоційного та інтелектуального сприймання твору і стимулюють образне мислення учнів.
Посібник адресований вчителям української та зарубіжної літератури, а також студентам-філологам.

Кол. авторів під керівн. С.Ю.Ніколаєвої

Практикум з методики викладання німецької мови у середніх навчальних закладах: Посібник. – К.: Ленвіт, 2007. – 288 с.

ІSBN 966-8995-03-1

У посібнику представлені двадцять тем курсу методики викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах з урахуванням сучасних досліджень і “Загальноєвропейських рекомендацій”. До кожної теми формулюються цілі та основні завдання для їх опрацювання, схематично розкривається зміст теми, подається інша корисна інформація: базова термінологія українською та німецькою мовами, питання для опрацювання, практичні завдання, додаткова література, матеріали для самоконтролю. Значна увага приділена контролю і самоконтролю рівня сформованості професійно-методичної компетенції студентів. Посібник містить вимоги і рекомендації щодо написання курсової, бакалаврської та дипломної робіт. Розробки практичних занять включають приклади вправ, тестових завдань, тестів, фрагментів і планів-конспектів уроків. У представлених матеріалах враховані вимоги кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Призначається студентам-філологам, учителям і викладачам німецької мови, аспірантам і здобувачам.

Коломінова О.О., Лисичкіна І.О.

Тести з англійської мови для вступників Посібник. – К.: Ленвіт. – 2007. – 180 с.

ІSBN 966-8995-08-2

Мета посібника – допомогти вступникам визначити свій рівень підготовки до вступного іспиту з англійської мови. Реалізації цієї мети має сприяти зміст посібника, укладений з урахуванням Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти щодо рівнів володіння іншомовним мовленням, Державного освітнього стандарту з іноземних мов, Програми для загальноосвітніх навчальних закладів.
Комунікативні тести у читанні та тести лінгвістичної компетенції, а також ключі для самоперевірки – все це дозволяє виявити певні прогалини у володінні англійською мовою, оцінити рівень сформованості навичок у читанні, граматичних та лексичних навичок та опанувати технологією тестового контролю.
Для вступників до вищих навчальних закладів, учнів старших класів загальноосвітніх шкіл, всіх, хто вивчає англійську мову, учителів та викладачів

Формат 60х84/16


Кудіна В.В., Соловей М.І., Спіцин Є.С.

Педагогіка вищої школи. 2-ге вид., допов. і переробл. — К.: Ленвіт, 2007. — 194 с.

ISBN 966-8995-06-6

У навчальному посібнику на системній основі представлено основні змістові модулі дисципліни "Педагогіка вищої школи". У структурі посібника тексти лекцій, завдання для самоконтролю різних рівнів складності, зміст семінарсько-практичних занять, педагогічний практикум та додатки для самостійного опрацювання. Тексти лекцій містять опорні схеми, таблиці.
Посібник розрахований на магістрантів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів. Книга буде корисною також усім, кого цікавлять проблеми вищої освіти.

Формат 100х70/16


Укл.: Соловей М.І., Спіцин Є.С., Бориско Н.Ф. та ін.

Організація педагогічної та науково-асистентської практики (освітньо-кваліфікаційний рівень “магістр”) Навчально-методичний посібник. – К.: Ленвіт, 2007. – 112 с.

ІSBN 966-8995-02-3

Навчально-методичний посібник з педагогічної та науково-асистентської практики спрямований на допомогу магістрантам у питаннях планування, проведення та підведення підсумків практики.
У посібнику визначено мету, головні завдання та зміст педагогічної та науково-асистентської практики, розкриті права і обов’язки магістрантів-практикантів та керівників практики. Подано рекомендації щодо організації навчальної, виховної та науково-дослідницької роботи практикантів. Представлено критерії оцінювання студентів за підсумками практики, зразки оформлення звітної документації.

Формат 60х84/16


Демчук В.С.

Основи освітнього менеджменту Посібник. – К.: Ленвіт, 2007. – 263 с.

ISBN 966-8995-07-4

У навчальному посібнику представлено змістові модулі навчального курсу за вибором "Основи освітнього менеджменту". У структурі посібника тексти лекцій, завдання для самоконтролю, зміст семінарсько-практичних завдань, додатки для самостійного опрацювання. Тексти лекцій містять опорні схеми, таблиці, рисунки.
Посібник розрахований на студентів вищих педагогічних навчальних закладів відповідних спеціальностей. Книга буде корисною також керівникам загальноосвітніх навчальних закладів, усім, кого цікавлять проблеми освітнього менеджменту. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

Обкладинка тверда. Формат 60х84/16


Баран О.І.

Математичні мініатюри. – К.: Ленвіт, 2007. – 508 с.

ISBN 978-966-8995-00-7

Книга спрямована на активізацію пізнавальної діяльності учнів і студентів, на поглиблення здобутих в межах шкільної програми знань з математики і підвищення зацікавленості предметом. Розділи книги складаються з мініатюр, у яких наводяться найбільш цікаві факти про життя і досягнення видатних математиків; цікаві факти і події, у яких розповідається про зв’язок математики з життям, про незвичайні застосування математичних ідей, про походження математичних термінів і символів та значення різних систем виміру; вміщуються матеріали, пов’язані з історією вітчизняної математики, з народною математикою України і козацтва.
Математичні анекдоти, легенди, бувальщина, математичні розваги і афоризми будуть цікаві всім читачам і стануть у нагоді вчителям-практикам як при організації навчального процесу, так і в позакласній роботі: при проведенні засідань математичних гуртків і розробці завдань для вікторин, при створені сценаріїв математичних вечорів, КВВ тощо.
Персоналії. (Викладені короткі найцікавіші факти про життя і досягнення видатних математиків всіх часів і народів).
Цікаві факти і події. (Про зв’язок математики з життям, про незвичайні застосування математичних ідей, про вплив математики на розвиток науки і техніки взагалі тощо).
Математична генеалогія. (Про походження математичних термінів і символів, про виникнення нових розділів математики).
Математика і шахи. (Математика на шахівниці, комп’ютерні шахи, чемпіонати світу серед шахових програм тощо). З історії обчислювальної техніки.
Сім разів відміряй... (Про походження і взаємозв'язки різних систем заходів, про застарілі і сучасні одиниці вимірювання і т.п.).
Вузлики на спомин. (Містить нетрадиційний довідковий матеріал і різні корисні поради для тих, хто вивчає математику).
Анекдоти, легенди, бувальщина. (Містить велику кількість захоплюючих історичних відомостей і розповідей і інший цікавий ілюстративний матеріал математичного змісту).
Математичні розваги. (Вірші про математику, різноманітний матеріал переважно розважального характеру і деякі визначні і цікаві задачі).
Математичні афоризми. (Містить не просто цитати, а влучні, дотепні і повчальні вислови про математику відомих і маловідомих авторів).
Книга розрахована на увагу учнів, студентів, вчителів і справжніх любителів математики.

Обкладинка тверда. Формат 60х84/16


Жарков Г.М.

Трудове право України Підручник. – К.: Ленвіт, 2007. – 428 с.

ISBN 966-8995-12-0

У підручнику висвітлені інститути трудового права з урахуванням нових нормативно-правових актів України. Розкриваються загальні положення галузі, особлива частина, індивідуальне та колективне трудове право, трудо¬вий договір – основа трудових правовідносин, матеріальна та дисциплінар¬на відповідальність, нагляд і контроль за дотриманням законодавства про працю. Структура підручника орієнтована на систему чинного законодав¬ства про працю України, трудового права країн з розвиненою ринковою економікою та попиту країн СНД.
Підручник розрахований на студентів різних рівнів акредитації, які навчаються за спеціальністю “Правознавство”, а також студентів неюри¬дич¬них спеціальностей, які вивчають “Основи правознавства”. Він є корисним для аспірантів, викладачів права, спеціалістів-практиків, а також для широкого кола громадян, які цікавляться питаннями правового регулювання праці, захисту трудових прав в умовах нових економічних відносин.

Формат 60х84/16


Фізіологічне обґрунтування методів профілактики ІSBN 966-8995-11-2