Вітаю Вас, Гість

Кол. авторів за ред. М. Пентилюк

Словник-довідник з української лінгводидактики: Навчальний посібник. - – К.: Ленвіт, 2015. – 320 с.

Словник-довідник з методики української мови створено задля розкриття значення основних лінгводидактичних понять, якими послуговується сучасна методика навчання української мови. З усіх тем подана література, ознайомлення з якою розширить ерудицію вчителя-словесника, а студентам допоможе організувати цілеспрямовану самостійну роботу над засвоєнням методики української мови. До словника включено відомості про визнаних учених-лінгводидактів.

Словник розрахований на студентів-філологів та учителів української мови.

Формат 60х84/16


Колектив авторів за редакцією Пентилюк М.І. 

Практикум з методики навчання української мови в середніх навчальних закладах: модульний курс: Посібник для студентів пед.університетів та інститутів.– К.: Ленвіт, 2011. – 366 с.

ISBN 978-966-8995-56-9

ЗМІСТ

Практикум з методики навчання української мови доповнює підручник, відповідає чинній програмі (Київ: Ленвіт, 2010) і цілком забезпечує практично-лабораторні заняття. Оригінальність і новизна змісту і стурктури посібника допоможе студентам самостійно опанувати курс методики навчання української мови в середніх закладах освіти.
Розрахований на студентів-філологів, учителів-словесників та викладачів ВНЗ.

Формат 70х100/16Должикова Т.І., Мілєва І.В., Нікітіна А.В.

Практикум з лінгвістики тексту Навчальний посібник. – Київ: Ленвіт, 2011. - 142 с.

ІSBN 978-966-8995-52-1

У посібнику розглянуто основні питання лінгвістики тексту з урахуванням сучасного стану науки про текст. Особливу увагу звернено на типологізацію текстів, їх семантичну і структурну характеристику.
Навчально-методичний посібник призначений для студентів і викладачів гуманітарних факультетів вищих навчальних закладів, а також усіх, хто цікавиться питаннями лінгвістики тексту.

Формат 60х84/16


М. І. Пентилюк, Т. Г.Окуневич, Н. С. Бородіна та ін.

Методика навчання української мови: поточний та модульний контроль. Тести. Контрольні роботи навч.-метод. посібник. – К. : Ленвіт, 2012. – 232 с.

ISBN 978-966-8995-73-6

У посібнику пропонуються різні форми контролю самостійної роботи в умовах модульно-кредитної системи. Тестові завдання допоможуть перевірити засвоєння розділів чинної програми з методики навчання української мови в середніх освітніх закладах упродовж лекційно-практичних занять.
Зрізові модульні контрольні роботи дозволять студентові здійснити самоконтроль знань, умінь і навичок, а викладачеві оцінити рівень засвоєння змістових модулів із курсу. Окремо пропонується система контрольних робіт для студентів заочної та екстернатної форм навчання, що забезпечить організацію самостійної роботи студентів, можливість застосування дистанційного навчання.
У посібнику вміщено олімпіадні завдання, що сприятиме розвиткові творчих здібностей студентів й удосконаленню професійної підготовки.
Посібник розрахований на студентів-філологів та викладачів ВНЗ.

Формат 60х84/16


Кол.авторів за редакцією Пентилюк М.І.

Методика навчання української мови в середніх освітніх закладах. Підручник. – К.: Ленвіт, 2009. – 400с.

ІSBN 966-7043-91-6

ЗМІСТ

У підручнику розглядаються вузлові питання методики навчання рідної мови в сучасній школі. Він побудований на нових концептуальних засадах мовної освіти в Україні, поєднує традиційні й нові технології навчання української мови, містить конкретний матеріал, що стане в пригоді як молодим, так і досвідченим учителям. У ньому вперше подаються відомості з лінгводидактики вищих навчальних закладів.
 Для студентів філологічних факультетів, учителів-словесників, аспірантів та викладачів.
 Допущено Міністерством освіти і науки України.

Наклад закінчився

Практикум з методики навчання української мови допоможе студентам самостійно опанувати курс методики навчання української мови в середніх закладах освіти

Формат 70х100/16


Методика навчання української мови в середній загальноосвітній школі

ПРОГРАМА

для студентів спеціальності 8.010103 «Українська мова і література»
факультетів української філології педагогічних університетів та інститутів

Скачать файл
Пентилюк М.І., Окуневич Т.Г.

Методика навчання української мови в середніх навчальних закладах у таблицях і схемах. Навчальний посібник. – К.: Ленвіт, 2010.– 136 с.

ІSBN 966-7043-99-1

ЗМІСТ

Посібник може вважатися інноваційним для методики викладання української мови. У посібнику автори узагальнили сучасні досягнення в галузі навчання української мови і оформили їх у вигляді опорних структурно-логічних схем і таблиць. Авторами запропонована технологія використання посібника: опрацювання розділу підручника "Методика навчання української мови в середніх закладах освіти” (К.: Ленвіт, 2004р.); відтворення опрацьованого матеріалу за схемами і таблицями; визначення складних або незрозумілих положень методики; знаходження відповіді у підручнику або у викладача. Позитивним є і запрошення студентів до укладання додаткових таблиць самостійно. Такий підхід здатний реалізувати інтерактивність навчання. Використання посібника стимулюватиме самостійну роботу студентів і допоможе їм у підготовці планів-конспектів уроків, написанні курсових, дипломних, кваліфікаційних робіт. Особливої уваги потребує і рекомендація авторів щодо використання таблиць і схем під час заліків та екзаменів.
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України.

Формат 70х100/16


Пентилюк М.І., Гайдаєнко І.В., Окуневич Т.Г., Андрієць О.М., Митрофанова О.Г. 

НАВЧАЛЬНО- Й НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ (РЕФЕРАТ, КУРСОВА, ВИПУСКНА РОБОТА З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА МЕТОДИКИ ЇЇ НАВЧАННЯ)Методичні рекомендації до написання рефератів, курсових і випускних робіт з української мови та методики її навчання: для студентів денної, заочної та екстернатної форм навчання спеціальності "Філологія. Українська мова і література”. – К.: Ленвіт, 2009. – 120 с.

ІSBN 978-966-8995-33-0

ЗМІСТ


У посібнику з’ясовуються особливості організації науково-дослідної роботи при написання рефератів, курсових та випускних робіт з української мови та методики її навчання. У методичних рекомендаціях розкриваються загальні відомості про наукові роботи, їх особливості; описується структура дослідження з усіма її складовими; висвітлюються основні етапи підготовки, написання та вимоги до оформлення тексту дослідження; у додатках пропонуються зразки оформлення робіт.
Посібник стане у пригоді студентам ІІ – V курсів, які виконують курсові чи випускні роботи або готують наукові доповіді, реферати та викладачам, які керують студентськими науковими роботами.

Формат 60х84/16