Вітаю Вас, Гість

Повернутися

Методика навчання англійської мови у початковій школі. Роман С.В.: Навчальний посібник. – Київ: Ленвіт, 2009. – 216 с.

ІSBN 966-7043-92-4

У посібнику представлено виклад теоретичних засад раннього шкільного навчання іноземних мов, а також основних цілей, змісту, принципів, методів і засобів навчання. Вперше в теорії та методиці навчання іноземних мов проведено ґрунтовний розгляд питань планування та аналізу уроку іноземної мови в початковій школі, націлених на розвиток методичного мислення майбутнього вчителя і вироблення у нього адекватного підходу до взаємопов'язаного вирішення завдань навчання, освіти, виховання та розвитку особистості молодшого школяра. Запропоновано матеріали для самоперевірки і самоконтролю.
Адресується студентам, учителям, молодим науковцям.

Формат 70х100/16


Методика навчання української мови в середніх освітніх закладах: підручник для студ. філол. ф-тів ун-тів - К. : Ленвіт, 2009. - 400 с

ISBN 966-70-43-91-6

У підручнику розглядаються вузлові питання методики навчання рідної мови в сучасній школі. Вні побудований на нових концептуальних засадах мовної освіти в Україні, поєднує традиційні й нові технології навчання української мови, містить конкретний матеріал, що стане в пригоді як молодим, так і досвідченим учителям. У ньому вперше подаються відомості з лінгводидактики вищих навчальних закладів. Для студентів філологічних факультетів, учителів-словесників, аспірантів та викладачів.

Формат 70х100/16

English Grammar Is My Pleasure. Gordyeyeva A., Taran I. : Навчальний посібник. – Київ: Ленвіт, 2009. – 272 с.

ІSBN 978-966-8995-32-3

Навчальний посібник призначений для формування граматичної компетенції студентів-філологів. Він являє собою комплекс навчально-методичних матеріалів для розвитку граматичних навичок усного та писемного мовлення з використанням гри.
Посібник може використовуватись викладачами/вчителями інших закладів освіти як додатковий матеріал при вивченні запропонованих у семи параграфах граматичних явищ.

Формат 70х100/16

Укл.: Соловей М.І., Спіцин Є.С., Бориско Н.Ф., Скляренко Н.К., Кудіна В.В., Бражник Н.О., Демчук B.C.

Організація педагогічної та науково-асистентської практики (освітньо-кваліфікаційний рівень “магістр”) - Вид. 2-ге, доп. - К.: Ленвіт, 2009.-112 с.

ISBN 966-8995-02-3

Навчально-методичний посібник з педагогічної та науково-асистентської практики спрямований на допомогу магістрантам у питаннях планування, проведення та підведення підсумків практики.
У посібнику визначено мету, головні завдання та зміст педагогічної та науково-асистентської практики, розкриті права і обов’язки магістрантів-практикантів та керівників практики. Подано рекомендації щодо організації навчальної, виховної та науково-дослідницької роботи практикантів. Представлено критерії оцінювання студентів за підсумками практики, зразки оформлення звітної документації.

Формат 60х84/16


М. І. Соловей, В. В. Спіцин, В. В. Кудіна ; рец.: О. В. Пахотнік, Г. А. Гринюк, М. А. Чернуха

Методологія та технологія науково-педагогічних досліджень посіб. для студ. вищ. навч. закл.- К. : Ленвіт, 2009. - 192 с.

ISBN 966-7043-79-7

У навчальному посібнику подається систематизована інформація щодо методології й технології виконання наукових досліджень з педагогіки. Запропоновано орієнтовану тематику курсових, дипломних, магістерських робіт з педагогіки та методичні рекомендації щодо виконання, дається характеристика таких важливих елементів процедури наукового пошуку, як вибір проблеми, визначення об'єкта, предмета, дослідження, формулювання його мети, завдань, гіпотези, вибір методів наукового пошуку, аналіз результатів робіт, порядок рецензування та захисту.

Формат 60х84/16


Cеліванова О.І., Байкова О.М., Ровицька Г.Р

Опановуючи англійську мову і культуру (Канада, Австралія, Нова Зеландія) : Навчальний посібник. – Київ: Ленвіт, 2009. – 136 с.

ІSBN 978-966-8995-32-3

Навчальний посібник призначений для формування граматичної компетенції студентів-філологів. Він являє собою комплекс навчально-методичних матеріалів для розвитку граматичних навичок усного та писемного мовлення з використанням гри.
Посібник може використовуватись викладачами/вчителями інших закладів освіти як додатковий матеріал при вивченні запропонованих у семи параграфах граматичних явищ.

Формат 60х84/16

Шовкова Олеся

Фортеця. Вірші. - К., Ленвіт, 2009 р. - 128 с.

ISBN 978-966-8995-29-3

Поліна Асоянц: "...фортеця, фортеця Кохання, нарешті збудована. Читачеві залишається тільки взяти цю фортецю, поринувши у цікавий сповнений справжньої Любові світ Олесі Шовкової."

Формат 70х100/32
Барабанова Г.В.

Nuclear Energy (Атомна енергія): навч. посіб. англ.мовою. - К., Ленвіт, 2009 р. - 184 с.

ISBN 978-966-8995-26-2

Основною метою посібника є формування у студентів зрілого професійно-орієнтованого читання, і, як наслідок, засвоєння базового термінологічного мінімуму за фахом.

Формат 60х84/16


Кол. авторов /Под ред. А.А.Бурьянова, В.П.Кваши

Псориатический артрит (вопросы генезиса, диагностика и лечение) Монографія – Київ: Ленвіт, 2009. – 234 с.

ІSBN 978-966-8995-30-9

Формат 60х84/16
О. А. Бур’янов, Т. М. Омельченко, О. Е. Міхневич [ та ін. ] ; за ред. О. А. Бур’янова, Т. М. Омельченка

Остеоартроз : генезис, діагностика, лікування – Київ: Ленвіт, 2009. – 234 с.

ІSBN 978-966-8995-31-6

Формат 60х84/16