Вітаю Вас, Гість

Повернутися

Ніколаєва С.Ю., Гапонова С.В.

Методика викладання іноземних мов в середніх навчальних закладах у структурно-логічних схемах і таблицях. Посібник для студентів. – К.: Ленвіт, 2004. – 208с.

ISBN 966-7043-62-2

Посібник призначається для студентів мовних факультетів і містить структурно-логічні схеми і таблиці до курсу “Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах”. Таблиці охоплюють теми основних розділів курсу: “Теоретичні основи методики навчання іноземних мов”, “Навчання основ іншомовної діяльності” та “Організація і планування навчального процесу та позакласна робота з іноземної мови”. Посібник може бути використаний при самопідготовці студентів усіх форм навчання до практичних занять та екзаменів з методики викладання іноземної мови.

Формат 70х100/16


Кол. авторів під керівництвом С.Ю.Ніколаєвої і Г.С.Бадаянц

Практикум з методики викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах. (на матеріалі англійської мови. Посібник. Вид. 2-ге, доп. і перероб. — К.: Ленвіт, 2004. — 360 с.

ISBN 966-7043-76-2

У посібнику висвітлені всі розділи програми курсу методики викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах з урахуванням сучасних вітчизняних і зарубіжних досліджень. У кожному з розділів посібника даються реко¬мен¬дації щодо підготовки до лекцій і практичних занять, самостійного опрацювання тем. Значна увага приділена контролю і самоконтролю рівня сформова¬ності професійно-методичної компетенції студентів. Розробки практичних занять і тем для самостійного опрацювання включають приклади вправ, фрагментів і планів-конспектів уроків.

Формат 70х100/16


Тарнопольский О.Б., Кожушко С.П.

Методика обучения английскому языку для делового общения: Учебное пособие. - К.: Ленвит, 2004. - 192 с.

ISBN 966-7043-73-8

У посібнику розглядаються теоретичні та практичні питання навчання англійської мови для ділового спілкування у вищих навчальних закладах та на факультетах економічного профілю. Подано методико-лінгвістичну характеристику ділової англійської мови у її відмінності від загальнонародної мови та підмов різних спеціальностей. Розглядаються цілі, зміст, метод та практична технологія навчання англійської мови для ділового спілкування, а також один з нових альтернативних підходів до навчання такому спілку¬ванню. Наводяться дані експериментів та дослідного навчання, що підтверд¬жують ефективність розробленої методики. Для викладачів ділової англійської мови, методистів, фахівців з методики навчання іноземних мов, аспірантів та студентів мовних спеціальностей вищих закладів освіти.

Формат 70х100/16


Ganetska L.V.

LEXI-MAKER: Modern English Lexicology in Tables, Figures and Exercises:курс лексикологии современного английского языка - К.: Ленвіт, 2004. - 96 с.

ISBN 966-7043-84-3

У навчальному посібнику курс лексикології сучасної англійської мови викладено у вигляді таблиць, рисунків, традиційних вправ, інтерактивних та ігрових завдань (кросвордів, квізів, анекдотів). За тематикою розділи логічно пов'язані з лекціями га семінарськими заняттями з етимології, словотвору, семасіології. До кожної теми додаються фрагменти для лексикологічного аналізу. Для студентів вищих навчальних закладів, де вивчається курс лексикології сучасної англійської мови.

Формат 60х84/16
Ситченко А.Л.

Навчально-технологічна концепція літературного аналізу: Монографія. — К.: Ленвіт, 2004. — 304 с.

ISBN 966-7043-82-7

У монографії викладені теоретико-методичні засади формування в учнів умінь аналізувати художні твори. Розкривається структура основних шляхів літературного аналізу в середній і старшій школі; подається типологія вмінь і навчальних завдань та умови їх реалізації; пропонуються навчальні моделі, які забезпечують неперервний та ускладнюваний процес цілеспрямованого розвитку в учнів читацьких якостей. Висвітлюється специфіка вивчення творів різного літературного роду й жанру. Для вчених, фахівців у галузі методики викладання літератури.

Формат 60х84/16


Бориско Н., Петрочук О.

Вдосконалюй свою німецьку мову. Правопис сучасної німецької мови. Навчальний посібник. – К.: Ленвіт, 2004. – 96с.

ISBN 966-7043-75-4

ЗМІСТ

Посібник з німецького правопису для аудиторної і самостійної роботи школярів, студентів і всіх, хто вивчає німецьку мову. Посібник розроблено з урахуванням норм правопису і пунктуації, які діють з 2005 року. Він містить просто і доступно сформульовані правила та практичні поради щодо їх застосування, тренувальні вправи з ключами для самоконтролю, тести навчальних досягнень та комплексні диктанти.

Формат 70х100/16


Артемчук Г.І., Попович В.В., Січкаренко Г.Г.

Вища школа України: реальність і тенденції розвитку: монографія. – К.: Ленвіт, 2004. - 176с.

ІSBN 966-7043-78-9

ЗМІСТ

У монографії висвітлюються актуальні проблеми вищої освіти в Україні на тлі характерних для сьогодення світових тенденцій у трансформації вищої освіти і зібраної авторами соціологічної інформації. Спеціальна увага приділяється основним учасникам навчального процесу - студентам, викладачам - з характеристикою їхніх проблем і чинників навчальної діяльності.
Монографія може бути корисною для науковців, викладачів, адміністрації вищих навчальних закладів і працівників органів управління освітою, а також для всіх, хто цікавиться проблемами розвитку української освіти.

Формат 60х84/16


Колектив авторів: М. І. Соловей, Є. С. Сліцин, К. К. Потапенко, З. М. Шалік

Методологія та технологія науково-педагогічних досліджень — К.: Ленвіт, 2004. — 143 с.

ISBN 966-7043-79-7

У навчальному посібнику подається систематизована інформація щодо методології, методики й техніки виконання наукових досліджень з педагогіки. Запропоновано орієнтовну тематику курсових, дипломних, магістерських робіт з педагогіки та методичні рекомендації щодо їх виконання, дається характеристика таких важливих елементів процедури наукового пошуку як вибір об’єкта, предмета, проблеми дослідження, формулювання його завдань гіпотези, вибір методів наукового пошуку, аналіз результатів робіт, порядок їх рецензування та захисту.
Посібник розрахований на студентів, викладачів, науковців.

Формат 60х84/16


Бобир О.В.

Етикет учителя: навчально-методичний посібник. - К.:Ленвіт,2004. - 192 с.

ISBN 966-7043-77-0

Навчально-методичний посібник знайомить майбутніх учителів із основними правилами сучасного етикету. Сформульовані вони дохідливо, чітко й лаконічно. Читачі мають можливість познайомитися з історією виникнення й розвитку етикету, починаючи із зародження народних звичаїв, традицій та ритуалів. Культурологічний матеріал (прислів'я, приказки, афоризми, а також приклади життєвих ситуацій, в які потрапляли видатні люди) ілюструє та доповнює етикетні правила. Подаються основні відмінності в етикеті різних народів. Практикум, вікторина, тести дають можливість перевірити знання етикетних правил, виробити основні уміння щодо їх застосування. Для студентів вищих педагогічних закладів освіти І-IV рівня, а також педагогів, учителів, вихователів.

Формат 60х84/16


Н.Г.Петриченко

Використання епістолярної спадщини письменників на уроках української літератури:навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Н. Г. Петриченко. - К. : Ленвіт, 2004. - 144 c.

ISBN 966-7043-81-9

Проаналізовано історію розвитку світового епістолярію, розкрито пізнавальне та виховне значення епістолярної спадщини видатних українських письменників. Розроблено ефективні форми та методи практичної роботи з листами на уроках української літератури. Акцентовано увагу на необхідності застосування системного підходу під час вивчення літературознавчих понять. Запропоновано методику використання епістолярних матеріалів у процесі аналізу художнього твору та позакласній роботі. Наведено уривки з листів українських письменників, які рекомендовано використовувати на уроках української літератури.

Формат 60х84/16