Вітаю Вас, Гість

Повернутися

Ніколаєва С.Ю.

Основи сучасної методики викладання іноземних мов (схеми і таблиці): Посібник. – К.: Ленвіт, 2008. – 285 с.

ІSBN 978-966-8995-18-7

Посібник містить схеми і таблиці до курсу методики викладання іноземних мов, які укладено на основі аналізу новітніх досліджень у галузі мовної освіти. Побудований на нових концептуальних засадах, він цілком відповідає програмі вищих навчальних закладів з підготовки майбутніх філологів.
Посібник може бути використаний для самопідготовки студентів усіх форм навчання до лекцій, практичних занять, модульних контрольних робіт, заліків та екзаменів з методики викладання іноземної мови.
Він може бути корисним аспірантам, здобувачам, учителям і викладачам іноземних мов.

Формат 70х100/16


Gordeyeva A.Y.

Teenagers’ World.. – К.: Ленвіт, 2008. – 111 с.

ІSBN 978-966-8995-19-4

Формат 60х84/16/16


Gordeyeva A.Y., Moryakina I.A., Syvkova M.G.

You are Welcome to Be Self-Tought:Навчальний посібник з англійської мови для студентів гуманітарних ВНЗ. – Київ, «Ленвіт», 2008. – 159 с.

ІSBN 978-966-8995-24-8

Навчальний посібник "You are Welcome to Be Self-Tought" створений для організації самостійної роботи студентів гуманітарних ВНЗ.

Формат 60х84/16/16


Ніколаєва С.Ю.

Професійно-педагогічна підготовка майбутнього вчителя в кредитно модульній системі організації навчання: Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти. – К.: Ленвіт, 2008. – 378 с.

ІSBN 978-966-8995-21-7

У навчальному посібнику викладено основний зміст лекційних та семінарсько-практичних занять із загальних основ педагогіки, дидактики, теорії виховання, школознавства (управління навчально-виховним процесом у загальноосвітній школі), основ педагогічної майстерності. До кожної теми подаються опорні структурно-ло¬гічні схеми, список рекомендованої літе¬ратури, завдання для самоконтролю, плани семінарсько-практичних занять; представлено орієнтовні питання для підготовки до заліку та іспиту з педа¬гогіки, заліку з основ педагогічної майстерності. Пропонується орієнтовна тематика курсових та дипломних робіт, методичні реко¬мендації щодо їх написання; розкрито основні завдання та зміст педагогічної практики, подані зразки звітної документації. Для студентів вищих педагогічних навчальних закладів.

Формат 60х84/16


Кан Ден Сік

Об'єднання Кореї: теоретичні та практичні аспекти : навч. посіб. - К. : Ленвіт, 2008. - 146 c.

ІSBN 978-966-8995-20-0

Висвітлено шляхи та перспективи розвитку процесу об'єднання Кореї (ОК). Проаналізовано позиції США, КНР, Росії й Японії у вирішенні корейського питання. Визначено роль зовнішніх чинників у проблемі ОК. Охарактеризовано принципи й особливості процесу ОК у політологічному контексті. Розглянуто багатосторонню дипломатію як інструмент діалогу у питаннях ОК, корейську проблему як фактор розвитку політичних процесів у Південно-Східній Азії. Розкрито сутність політики корейських урядів Лі Син Мана, генералів Чон Ду Хван і Ро Тхе У.

Формат 60х84/16Cеліванова О.І., Байкова О.М.

Опановуючи англійську мову і культуру (Великобританія, Сполучені Штати Америки) : Навчальний посібник. – Київ: Ленвіт, 2008. – 128 с.

ІSBN 978-966-8995-27-9

Посібник є першою частиною курсу «Лінгвокраїнознавство». Він містить основні лінгвістичні поняття міжкультурної комунікації, а також певним чином підібрані, градуйовані за складністю вправи лінгвокраїнознавчого характеру.
Основні лінгвістичні поняття дають студентам базові знання про функціонування мови в певному соціумі, пояснюють взаємозв’язок мови та культури, мови та комунікації, семантичну когезію, прагматичну когерентність тощо. У текстах, що складають ілюстративний матеріал посібника, було збережено орфографію (британський або американський варіанти) оригіналів.
Навчально-методичний посібник призначений студентам.

Формат 60х84/16
Писанко М.Л.

Стандарти англомовної комунікативної поведінки : Навчальний посібник. – Київ: Ленвіт, 2008. – 99 с.

ІSBN 978-966-8995-16-3


Формат 60х84/16Недайнова Т. Б.

Мистецтво викладання літератури в школі : Навчальний посібник для студентів і вчителів літератури. — 2-е вид., доп. і випр. – Київ: Ленвіт, 2008. — 124 с.

ІSBN 978-966-8995-23-1

У навчальному посібнику розкриваються актуальні проблеми методики шкільного курсу літератури: шляхи аналізу творів різних жанрів; нові технології навчання на уроках літератури; проблеми викладання літератури в профільній школі тощо. Методика викладання літератури розглядається і як наукова дисципліна, і як мистецтво, викладання якого вимагає співтворчої діяльності вчителя й учнів.
Видання адресоване студентам, магістрантам, аспірантам і практичним учителям літератури.

Формат 60х84/16
Юханов О.С.

Німецька лексикологія : (лекції, тестові завдання, терміни). Навчальний посібник для студентів спеціальності «Німецька мова і література».— Київ: Ленвіт, 2008. — 124 с.

ІSBN 978-966-8995-25-5

Навчальний посібник містить курс лекцій з дисципліни «Лексикологія німецької мови», тестові завдання для перевірки знань з основних питань курсу, лексикон найбільш уживаних термінів.

Формат 60х84/16

Кол. авторів /За редакцією Бур’янова О.А., Кваши В.П., Скляренко Є.Т

Діагностика та лікування псоріатичного артриту..— Київ: Ленвіт, 2008. — 124 с.

ІSBN 978-966-8995-17-0


Формат 60х84/16